Veelgestelde vragen

Waarom zou ons docententeam deelnemen aan het onderzoek?

Deelname is voor uw docententeam interessant, omdat professionalisering van docenten en het werken in teams in belang toenemen. De onderzoeksresultaten worden daarom teruggekoppeld aan de afdelingsmanager en het team. Dit levert handvatten op voor beleid om het leren van docenten binnen teams te bevorderen en geeft daarnaast teams inzicht in hoe zij zich ontwikkelen.

Ik heb begrepen dat er ook de mogelijkheid is om aan een verdiepend onderzoek mee te doen. Wat houdt dit precies in?

Naast het vragenlijstonderzoek zal er ook een verdiepend onderzoek plaatsvinden met o.a. observaties en groepsinterviews als onderzoeksmethodes. Met deze combinatie willen we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van teamleren in het middelbaar beroepsonderwijs.

Deze teams worden geselecteerd op basis van de resultaten van de vragenlijst en op basis van bereidheid van het team om mee te werken (dit kan worden aangegeven in de vragenlijst).

Hoeveel tijd kost deelname aan het project?

De docententeams die meedoen aan de vragenlijststudie vullen in drie opvolgende jaren een vragenlijst in van een half uur tot drie kwartier: voorjaar 2014, voorjaar 2015, voorjaar 2016.

De teams die meedoen aan het verdiepende onderzoek vullen ook de vragenlijst in, maar zullen daarnaast geobserveerd worden tijdens hun werk. Dit kost geen extra tijd, maar zal wel even wennen zijn voor de docenten. Daarnaast zullen zij in het schooljaar 2015-2016 deelnemen aan interventies die mogelijk een positieve werking hebben op teamleerprocessen. Deze interventies vinden zoveel mogelijk plaats in reguliere teambijeenkomsten en/of tijdens het werk. Daarnaast vinden zij altijd plaats in onderlinge afstemming met het team.

Kan ik deelname aan het onderzoek gebruiken voor mijn registratie in het lerarenregister?

Op dit moment zijn wij bezig met het verkennen van de mogelijkheden hiervoor. Zodra hier meer over bekend is zal dat hier beschreven worden.

Hoeveel teams doen er in het totaal mee?

Wij proberen minimaal 100 docententeams vanuit heel Nederland enthousiast te krijgen voor dit project. Dit grote aantal is nodig om een goede vergelijking te maken van de teams op nationaal niveau en binnen de instellingen.

Waarom richt het onderzoek zich alleen op het MBO en vergelijken jullie niet andere onderwijslagen?

Het MBO is een onderwijslaag waar in verhouding tot het basis- en voortgezet onderwijs weinig onderzoek wordt gedaan. Dit terwijl het MBO zorgt voor de grootste toevoer van arbeidskrachten voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Door gericht onderzoek te doen naar de ontwikkeling van teamleren binnen één onderwijssector  verwachtten wij een betere beschrijving van het proces van teamleren te geven dan wanneer er een vergelijking is met andere onderwijssectoren.