Het project

Driejarig onderzoek naar leren van docententeams in het MBO

Docenten vormen de spil in het beroepsonderwijs. Inzet en competentie van docenten bepalen immers voor een groot deel de kwaliteit van het onderwijs. De overheid ziet dit ook in en is daarom bijvoorbeeld gestart met het lerarenregister. Diezelfde docenten staan echter voor grote uitdagingen: zij dragen zorg voor de vormgeving van beroepsgericht opleiden; zij dienen te zorgen voor minder drop-out van studenten en moeten in toenemende mate verantwoording afleggen over hun onderwijs. Docenten die met elkaar samenwerken in een team kunnen elkaar helpen om effectief om te gaan met deze uitdagingen. Door uitwisseling van kennis en ervaringen kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat docenten ieder voor zich het wiel moeten uitvinden. Tegelijk leert de praktijk ons dat docenten lang niet altijd gebruik maken van elkaars expertise. Ons onderzoek richt zich dan ook op de vraag welke factoren binnen en buiten docententeams (denk bijvoorbeeld aan teamdiversiteit of het gevoerde HRM-beleid) het leren van docenten kunnen bevorderen.

Conceptueel model versie 1

 

We gaan uit van de gedachte dat docenten samen moeten werken en leren om de beroepsgerichtheid van het onderwijs effectief vorm te geven. Deze aanname willen we toetsen door de relatie te onderzoeken tussen teamleren en studentuitkomsten (bijvoorbeeld in termen van prestaties of uitval) .

We zijn hiervoor op zoek naar 100 docententeams die drie jaar in ons onderzoek willen participeren.

 


Wat levert deelname u op?

–     Een beeld van hoe uw docententeam ‘scoort’ op:

  • de mate waarin docenten deelnemen aan leeractiviteiten (denk hierbij aan formele activiteiten zoals scholing alsook informele activiteiten zoals feedback vragen en lesobservaties);
  • de mening van docenten over het gevoerde HRM-beleid en de leiderschapsstijl binnen de instelling;
  • de mening van docenten over de mate waarin de teamleider coachend optreedt;
  • de stand van zaken m.b.t. de vormgeving van het beroepsgericht onderwijs en de effecten hiervan op studenten (in beeld gebracht door middel van DUO data).

–     Inzicht in hoe uw team zich in de loop der tijd op bovengenoemde zaken ontwikkelt en handvatten voor beleid.

–     Ervaring leert dat (tussentijdse) terugkoppeling van de onderzoeksgegevens een impuls geeft aan de professionele ontwikkeling van het team.

Wat vragen we van u?

–  In een periode van drie jaar een jaarlijkse afname van een vragenlijst bij de teamleider en bij de docenten/instructeurs van het team. Elke keer zal het invullen van de vragenlijst per persoon ongeveer een half uur in beslag nemen.

–  Het aanleveren van aanvullende onderwijsgegevens door de teamleider, zoals uitval van leerlingen, slagingspercentages, etc.

– Binnen de 100 teams zoeken we een aantal teams waarbij we verdiepend onderzoek kunnen doen. Deze teams worden geobserveerd tijdens vergaderingen en enkele docenten zullen worden geïnterviewd. Deze teams worden geselecteerd op basis van de resultaten van de vragenlijst en op basis van bereidheid van het team om mee te werken (dit kan worden aangegeven in de vragenlijst).

Aanmeldknop